AVG – Privacyverklaring voor Discover Shiatsu (Gruja Shiatsu), KvK 77500636

Discover Shiatsu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.discovershiatsu.com / tel. +31 6 29456594

Werkzaamheden van Discover Shiatsu: het behandelen van mensen met IOKAI Shiatsu Therapie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Discover Shiatsu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Naam verzekeraar en relatienummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling(en), of door het invullen van het inschrijfformulier voor intake afsprak.
– Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Discover Shiatsu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het persoonlijk kunnen begeleiden de door Discover Shiatsu gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen.

Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– De behandelaar(s) van Discover Shiatsu zijn gehouden aan de RBCZ beroepscode.
– Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Discover Shiatsu met al haar cliënten die een afspraak maken voor IOKAI Shiatsu een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier).

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. Zie onder algemene voorwaarden de tekst van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Discover Shiatsu.

Geautomatiseerde besluitvorming
Discover Shiatsu neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Discover Shiatsu) tussen zit.

Discover Shiatsu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
-beveiligd emailverkeer via ZorgLink (een op eigen server draaiende provider)
-alle gegevens die naar aanleiding van inschrijfformulieren voor Shiatsu afsprak, of persoonlijke en of gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van IOKAI Shiatsu Therapie en/of aanverwante therapieen zoals omschreven op de website, worden genoteerd op ZorgLink portal. zorglink.nl/privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Discover Shiatsu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Discover Shiatsu is van mening dat een elektoronische dossier minder gemakkelijk te kraken is en minder snel te misbruiken.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via website contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Discover Shiatsu verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Discover Shiatsu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Discover Shiatsu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Discover Shiatsu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

​ Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld.

Algemene Voorwaarden Discover Shiatsu

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur, kosten en betaling van de behandeling en kosten betalingsherinneringen
De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. Een behandeling van 60 minuten is €75,- en van 90 minuten is €95,-.

Het kan zijn dat een behandeling iets uitloopt en dat u daarom iets moet wachten. Dit is in het belang van het goed afronden van een behandeling. Houdt u hier ook rekening mee met het maken van afspraken na een shiatsubehandeling. Mocht u op tijd weg moeten, geef dit alsjeblieft aan, dan houden we daar rekening mee.


Er is sprake van niet op tijd betalen indien: 1. de betalingstermijn van een factuur is verstreken, of 2. de betalingstermijn van een KNAB betaalverzoek is verstreken.
Indien een behandeling niet op tijd wordt betaald, krijg je een eerste betaalherinnering per mail of whatsapp.
Indien die niet wordt betaald dan wordt bij de tweede herinnering het te betalen bedrag met €7 verhoogd.
Mocht een derde betalingsherinnering nodig zijn dan wordt het te betalen bedrag van de tweede herinnering verhoogt met €15.
Indien deze derde herinnering niet wordt betaald, wordt de betaling uit handen gegeven aan een derde partij die de kosten int. De kosten voor deze procedure zijn voor de cliënt. Dit is uiteraard niet wenselijk voor alle partijen.
 

Telefonische Bereikbaarheid
De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens op de website). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak
Bij verhindering dient de cliënt minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail). Indien dit niet gebeurt wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij overmacht wordt de behandeling ook in rekening gebracht, denk hierbij aan file, slecht weer, etcetera.

Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur, kosten en betaling van de behandeling en kosten betalingsherinneringen
De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. Een behandeling van 60 minuten is €75,- en van 90 minuten is €95,-.

Het kan zijn dat een behandeling iets uitloopt en dat u daarom iets moet wachten. Dit is in het belang van het goed afronden van een behandeling. Houdt u hier ook rekening mee met het maken van afspraken na een shiatsubehandeling. Mocht u op tijd weg moeten, geef dit alsjeblieft aan, dan houden we daar rekening mee.


Er is sprake van niet op tijd betalen indien: 1. de betalingstermijn van een factuur is verstreken, of 2. de betalingstermijn van een KNAB betaalverzoek is verstreken.
Indien een behandeling niet op tijd wordt betaald, krijg je een eerste betaalherinnering per mail of whatsapp.
Indien die niet wordt betaald dan wordt bij de tweede herinnering het te betalen bedrag met €7 verhoogd.
Mocht een derde betalingsherinnering nodig zijn dan wordt het te betalen bedrag van de tweede herinnering verhoogt met €15.
Indien deze derde herinnering niet wordt betaald, wordt de betaling uit handen gegeven aan een derde partij die de kosten int. De kosten voor deze procedure zijn voor de cliënt. Dit is uiteraard niet wenselijk voor alle partijen.
 

Telefonische Bereikbaarheid
De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens op de website). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak
Bij verhindering dient de cliënt minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail). Indien dit niet gebeurt wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij overmacht wordt de behandeling ook in rekening gebracht, denk hierbij aan file, slecht weer, etcetera.

Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Algemene Voorwaarden Discover Shiatsu: in ontwikkeling

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
en_USEnglish